Subversion Repositories svn.mios

Rev

Rev 53 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 53 Rev 869
Line 1... Line 1...
1
; $Id: cs_menu_enc_table.inc 44 2008-01-30 21:39:30Z tk $
1
; $Id: cs_menu_enc_table.inc 869 2009-12-08 21:52:43Z tk $
2
;
2
;
3
; MIDIbox SID Control Surface Rotary Encoder assign tables
3
; MIDIbox SID Control Surface Rotary Encoder assign tables
4
;
4
;
5
; ==========================================================================
5
; ==========================================================================
6
;
6
;
Line 71... Line 71...
71
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_LFO,	0x02,	0x02	; Rate
71
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_LFO,	0x02,	0x02	; Rate
72
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_LFO,	0x02,	0x04	; Depth
72
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_LFO,	0x02,	0x04	; Depth
73

73

74
	;; Filter section
74
	;; Filter section
75
	;;		menu		offset	cursor pos
75
	;;		menu		offset	cursor pos
76
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_FIL,	0x00,	0x01	; Cutoff
76
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_FIL,	0x00,	0x02	; Cutoff
77
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_FIL,	0x00,	0x02	; Resonance
77
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_FIL,	0x00,	0x03	; Resonance
78

78

79
	;; Env "Env" Layer
79
	;; Env "Env" Layer
80
	;;		menu		offset	cursor pos
80
	;;		menu		offset	cursor pos
81
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_ENV,	0x01,	0x01	; Depth
81
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_ENV,	0x01,	0x01	; Depth
82
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_ENV,	0x02,	0x03	; Attack
82
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_L_ENV,	0x02,	0x03	; Attack
Line 143... Line 143...
143
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_LFO,	0x03,	0x03	; Rate
143
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_LFO,	0x03,	0x03	; Rate
144
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_LFO,	0x03,	0x06	; Depth
144
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_LFO,	0x03,	0x06	; Depth
145

145

146
	;; Filter section
146
	;; Filter section
147
	;;		menu		offset	cursor pos
147
	;;		menu		offset	cursor pos
148
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_FIL,	0x00,	0x01	; Cutoff
148
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_FIL,	0x00,	0x02	; Cutoff
149
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_FIL,	0x00,	0x02	; Resonance
149
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_FIL,	0x00,	0x03	; Resonance
150

150

151
	;; Env "Env" Layer
151
	;; Env "Env" Layer
152
	;;		menu		offset	cursor pos
152
	;;		menu		offset	cursor pos
153
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_ENV,	0x00,	0x03	; Depth
153
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_ENV,	0x00,	0x03	; Depth
154
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_ENV,	0x04,	0x04	; Attack
154
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_B_ENV,	0x04,	0x04	; Attack
Line 215... Line 215...
215
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
215
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
216
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
216
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
217

217

218
	;; Filter section
218
	;; Filter section
219
	;;		menu		offset	cursor pos
219
	;;		menu		offset	cursor pos
220
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_D_FIL,	0x00,	0x01	; Cutoff
220
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_D_FIL,	0x00,	0x02	; Cutoff
221
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_D_FIL,	0x00,	0x02	; Resonance
221
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_D_FIL,	0x00,	0x03	; Resonance
222

222

223
	;; Env "Env" Layer
223
	;; Env "Env" Layer
224
	;;		menu		offset	cursor pos
224
	;;		menu		offset	cursor pos
225
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
225
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
226
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
226
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_ROOT,	0x00,	0x00	; DISABLED
Line 287... Line 287...
287
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_LFO,	0x03,	0x03	; Rate
287
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_LFO,	0x03,	0x03	; Rate
288
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_LFO,	0x03,	0x05	; Depth
288
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_LFO,	0x03,	0x05	; Depth
289

289

290
	;; Filter section
290
	;; Filter section
291
	;;		menu		offset	cursor pos
291
	;;		menu		offset	cursor pos
292
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_FIL,	0x00,	0x01	; Cutoff
292
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_FIL,	0x00,	0x02	; Cutoff
293
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_FIL,	0x00,	0x02	; Resonance
293
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_FIL,	0x00,	0x03	; Resonance
294

294

295
	;; Env "Env" Layer
295
	;; Env "Env" Layer
296
	;;		menu		offset	cursor pos
296
	;;		menu		offset	cursor pos
297
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_ENV,	0x00,	0x02	; Depth
297
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_ENV,	0x00,	0x02	; Depth
298
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_ENV,	0x04,	0x04	; Attack
298
	CSENC_ENTRY	CS_MENU_M_ENV,	0x04,	0x04	; Attack